مدیریت تشکیلات پروژه و بررسی سازمان و دوره زمانی و مراحل آن

مطالب دیگر:
🔍بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی🔍بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی🔍بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت🔍حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی🔍جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه🔍فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش🔍ماهیت جهانی شدن و بررسی آموزش و پرورش از این نگاه🔍اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش🔍نظام آموزشی در ژاپن و مشخصه های اثربخشی آن🔍بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن🔍اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها🔍تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش🔍سیستم آموزشی و ساختاری در نظام آموزش و پرورش ژاپن🔍سند تحول بنیادین و راهبردی آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت🔍بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی🔍بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات🔍تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب🔍بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر🔍ارزیابی قراردادهای جدید نفتی🔍ارائه مدلی حقوقی و عقلانی در استخراج صیانتی میدان مشترک ایران و قطر🔍ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت🔍ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل🔍بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت🔍جهانی شدن و آموزش و پرورش از نگاه بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو🔍بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری
مدیریت تشکیلات پروژه و بررسی سازمان و دوره زمانی و مراحل آن|30010059|qyv
در این پست قصد معرفی فایل مدیریت تشکیلات پروژه و بررسی سازمان و دوره زمانی و مراحل آن را داریم با ما همراه باشید.

فهرست:تعريف پروژهسازمان يک پروژهدوره زماني يک پروژه از آغاز تا پايانمرحله طرح و برنامه­ريزيمرحله اجرامرحله پاياني (اختتام)بررسی اصطلاحات مدیریت Management1 تعريف پروژهيک پروژه را مي­توان به صورت زير تعريف کرد:مجموعه­اي از فعاليتها که براي دستيابي به منظور يا هدفي خاص انجام مي­گيرند. پروژه­ها فعاليتهايي هستند که بايد در تاريخهايي معين، با هزينه­هايي معين و کيفيتي تعيين شده، اجرا بشوند. پروژه­ها ممکن است کارهايي باشند که انجام آنها در فواصل زماني مشخصي لازم مي­شود. مثلاً: بستن حسابهاي کارخانه در انتهاي سال مالي، تعميرات اساسي يک پالايشگاه (Overhall) هر دو سال يک بار و ... همينطور ممکن است پروژه­ها کارهايي باشند که فقط يک بار توسط سازمان انجام خواهند گرفت، مثل پروژه­هاي ساختماني، عمراني، توسعه سازمان، پروژه­هاي تحقيقاتي و يا ...با توجه به آنچه که گفته شد، اموري نظير: تشکيل يک سمينار، تاليف و يا انتشار يک کتاب، راه­اندازي يک کارخانه، توليد يک محصول جديد، اجراي يک برنامه فضايي، انجام يک عمل جراحي پيوند قلب، فراهم نمودن مقدمات و رفتن به مسافرت و هزاران امر ديگر که توسط انسان انجام مي­گيرند، هر يک به خودي خود عبارت از يک پروژه مي­باشند.2 سازمان يک پروژهبراي دستيابي به هدف يا منظور يک پروژه، لازم است سازماني براي اجراي فعاليت­هاي لازم تشکيل گردد. اين سازمان بايد داراي منابع و امکانات کافي و مناسب براي اجراي پروژه باشد. منابع و امکانات به صورت داده­ها (ورودي­ها) به سازمان وارد مي­شوند. سياستها، روشها و برنامه­هاي اجراي کارها نيز جزئي از داده­هاي ورودي به سازمان مي­باشند. امور مديريت و کنترل، عبارت از کاربرد صحيح و مناسب منابع و امکانات براي اجراي فعاليت­ها به منظور دستيابي به اهداف پروژه مي­باشد. اين منظور يا هدف نهايي عبارت از ستاده­هاي (خروجي­هاي) سازمان بوده و عواملي است که سازمان براي دستيابي به آنها تشکيل شده و فعاليتهاي لازم را با کاربرد وروديها به اجرا درآورده است. براي داشتن امکانات لازم جهت کنترل نحوه پيشرفت کارها، و مقايسه بازده عملي سازمان با آنچه که برنامه­ريزي شده، و يا در چارچوب سياستها و خط­مشي­ها تبيين شده است، لازم است اطلاعات مناسبي از نحوه پيشرفت کارها به مديريت برسد. اين اطلاعات مي­تواند نشان دهنده عواملي نظير تاريخهاي عملي اجراي مراحل مختلف کارها، نيروي انساني و هزينه صرف شده، کيفيت کارهاي انجام شده و ساير آگاهي­هايي که مي تواند مديريت را در تصميم­گيري براي اجراي مراحل بعدي پروژه ياري نمايد باشد.براي اينکه چنين اطلاعاتي، به طور مرتب و به شکلي مناسب به مديريت برسد، تشکيل يک سيستم اطلاعات بازتابي، به عنوان بخشي از سازمان پروژه، امري ضروري و اجتناب ناپذير مي­باشد. سيستم اطلاعات بازتابي، با برقراري يک کانال ارتباطي بين ستاده­ها (خروجي­ها) و مديريت، به طور مستمر، اطلاعات لازم را از ستاده­ها برداشت نموده و به مسئولين اجراي پروژه بازتاب ميدهد.مديريت پروژه مي­تواند با تجزيه و تحليل اطلاعات بازتابي، پيشرفت کارها و نحوه کاربرد امکانات و منابع را کنترل نموده و در موارد لازم، نسبت به ايجاد تغييراتي جهت تصحيح و بهسازي سياستها، روشها و برنامه­ها اقدام نمايد و يا در خصوصيات ساير منابع و امکانات، تغييراتي به وجود آورد. بديهيست ايجاد تغييرات در داده­ها، يک کار مستمر و الزامي نبوده و در صورتي که قبل از اجراي پروژه­ها، برنامه­ريزي­ها با دقت کافي انجام گرفته باشند، ممکن است انجام تغييرات در داده­ها، در ميزاني اندک، قابل اغماض باشد.3 دوره زماني يک پروژه از آغاز تا پايانمرحله نظرينقطه آغازين يک پروژه، با هر طبيعت و خصوصيتي که باشد، عبارت از يک نظريه يا فکر و يا خواسته است که توسط يک شخص يا يک گروه از اشخاص، يا يک موسسه و سازمان ايجاد مي­شود. در موارد زيادي اين فکر توسط صاحب پروژه، يعني کسي که تصميم دارد براي اجراي پروژه سرمايه­گذاري نمايد ابداع مي­شود. در مواردي نيز ممکن است سازمانها و موسساتي که خود سرمايه و امکانات کافي براي اجرا ندارند، و يا سرمايه­گذاري در زمينه مورد نظر را شخصاً به صلاح نمي­دانند، نظريه را به اشخاص واجد شرايط و امکانات پيشنهاد نمايند. (مشاورين اقتصادي و موسسات صنعتي بين­المللي، در موارد بسياري چنين پيشنهاداتي را به سرمايه­گذاران داخلي در کشورها ارائه نموده­اند). اين نظريات به هر صورت که به وجود آمده باشند، بايد قبل از برنامه­ريزي براي اجرا، از نظر امکان­پذير بودن و اقتصادي بودن مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار گيرند.